Informacinės sistemos "E. SĄSKAITA" naudojimosi sąlygų aprašas

 
             Aš, jeigu prie sistemos jungiasi fizinis asmuo - Vardas, Pavardenis, asmens kodas 00000000000 arba prie sistemos jungiasi įmonę (įmonės pavadinimas, kodas),  atstovaujantis įmonę vadovas - Vardas, Pavardenis, asmens kodas 00000000000, arba įmonę atstovaujantis asmuo pagal įgaliojimą Vardas, Pavardenis, asmens kodas 00000000000, įgaliojimo data ir numeris,
Informacinės sistemos "E. sąskaita" (toliau - informacinė sistema) paslaugų vartotojas - fizinis asmuo arba juridinio asmens darbuotojas, turintis teisę tiesiogiai jungtis prie informacinės sistemos ir pateikti, gauti pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas (toliau - sąskaitos), p a t v i r t i n u, kad susipažinau su informacinės sistemos naudojimosi tvarka ir sąlygomis:
1. Informacinės sistemos paslaugos teikiamos vadovaujantis:
1.1. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu;
1.2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
1.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;
1.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 "Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo";
1.5. Informacinės sistemos "E. sąskaita" nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1K-297 "Dėl Informacinės sistemos "E. sąskaita" nuostatų patvirtinimo" (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-343 redakcija);
1.6. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1K-302 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 1K-163 "Dėl Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už vienos PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditinio ir debetinio dokumento bei avansinės sąskaitos pateikimą informacinės sistemos "E. sąskaita" priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo .
2. Informacinės sistemos paslaugų vartotojo teisės:
2.1. gauti informacinės sistemos teikiamas paslaugas;
2.2. įgalioti asmenis tvarkyti ir (ar) peržiūrėti informacinėje sistemoje esančius (tik jo paties) sąskaitų duomenis, pateikti, peržiūrėti sąskaitas, keisti, naikinti šiuos įgaliojimus;
2.3. gauti informaciją apie neteisingus jo sąskaitų duomenis;
2.4. atsisakyti informacinės sistemos paslaugų.
3. Informacinės sistemos paslaugų vartotojo pareigos:
3.1. tvarkyti (teikti, tikslinti, papildyti, naikinti) informacinėje sistemoje esančius sąskaitų ir savo asmens duomenis;
3.2. gavus informaciją apie neteisingus sąskaitų duomenis, juos ištaisyti, patikslinti;
3.3. atsakyti už teikiamų duomenų teisingumą, išsamumą, vientisumą;
3.4. jungtis prie informacinės sistemos vartotojo paskyros naudojantis iPasas sistema (www.ipasas.lt), Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP), prisijungimo vardu ir slaptažodžiu;
3.5. saugoti suteiktus prisijungimo duomenis ir niekam jų neperduoti;
3.6. duomenis, esančius informacinėje sistemoje, naudoti sąskaitos pateikimo tikslu;
3.7. pasibaigus kalendoriniam mėnesiui per 15 dienų apmokėti informacinės sistemos priemonėmis pateiktas sąskaitas pagal informacinės sistemos tvarkytojo pateiktą sąskaitą.
4. Atsakomybė už visus su informacinės sistemos prisijungimo duomenimis atliktus veiksmus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus tenka asmeniui, kuriam suteikti prisijungimo duomenys.
5. Informacinės sistemos paslaugų vartotojui laiku neatsiskaičius už informacinės sistemos priemonėmis pateiktas sąskaitas apribojamas naudojimasis mokamomis informacinės sistemos paslaugomis. 
 
Mokamos paslaugos:
Paslaugos pavadinimas Įkainis, EUR
PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditinio ir debetinio dokumento bei avansinės sąskaitos pateikimas 0,28

 
Informacinės sistemos valdytojas: 
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Geležinio vilko g. 12, 03163 Vilnius
El. p. pagalba@nbfc.lt
Duomenys apie Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 
 
Informacinės sistemos tvarkytojas: 
Valstybės įmonė Registrų centras, 
Lvivo g. 25-101, 09230 Vilnius
Konsultacijų centro portalas
Tel. (8 5) 268 8262
Duomenys apie Registrų centrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Į. k. 124110246, PVM mokėtojo kodas LT241102419